Trzeba zebrać 50 podpisów zgłosić swojego kandydata, a rada miasta zajmie się już wyborem ławników do sądów powszechnych na lata 2020-2023. „Sędziowie społeczni” będą zajmować się m.in. sprawami z zakresu prawa pracy. Nabór trwa do końca czerwca.

Na wniosek przekazany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu rada miasta przeprowadza wybory ławników. Potrzebnych jest 280 osób, w tym 147 do orzekania w zakresie prawa pracy.

Ławnikiem może zostać każdy, kto ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw. Kandydat powinien mieć nieskazitelny charakter i skończone 30 lat (ale nie więcej niż 70). Musi pracować lub mieszkać w Poznaniu od roku, lub dłużej, mieć wykształcenie co najmniej średnie i na tyle dobre zdrowie, by móc pełnić swoje obowiązki.

Do pełnienia tej funkcji nie mogą jednak zgłaszać się osoby zatrudnione w sądzie lub w prokuraturze, policjanci, żołnierze, pracownicy służby więziennej, adwokaci, radcowie prawni ani aplikanci. Swojej kandydatury nie mogą też zgłaszać duchowni i radni. Wykluczone są również osoby, wchodzące w skład organów, od których decyzji można odwoływać się w sądzie.

Kandydatów zgłaszać mogą prezesi sądów, stowarzyszenia, zarejestrowane organizacje społeczne i zawodowe — z wyjątkiem partii politycznych. Swojego kandydata zgłosić może też grupa 50 osób, które na stałe mieszkają w Poznaniu i mają prawa wyborcze.

Aby zaproponować kandydata, należy najpierw pobrać ze strony http://www.poznan.pl/lawnicy kartę zgłoszenia, a następnie ją wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Poznania. Nabór trwa do końca czerwca.