Mariusz Wiśniewski wiceprezydent Poznania napisał list otwarty do rodziców uczniów oraz dyrektorów i nauczycieli poznańskich szkół. Wyjaśnia w nim powody, które zmusiły miasto do ograniczenia wymiaru zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. 

Oto treść listu.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice,

w związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do mnie bezpośrednio, do Wydziału Oświaty oraz do dyrektorów placówek oświatowych, dotyczącymi ograniczenia wymiaru zajęć dodatkowych, realizowanych począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w poznańskich przedszkolach i szkołach podstawowych, chciałbym wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy.

Zmiany w systemie podatków, wprowadzone przez obecnie rządzące władze państwowe, skutkują obniżeniem dochodów naszego miasta w roku 2020 o ponad 175 milionów złotych. Wpłynie to na wszystkie aspekty naszego życia i na rozwój Poznania, wymusi oszczędności i rezygnację z niektórych projektów. Niekorzystnej dla Poznania zmianie uległ również system naliczania części oświatowej subwencji ogólnej. Przypomnę, że tylko w tym roku, wskutek wprowadzenia nowego współczynnika korygującego wartość subwencji ze względu na kryterium dochodu, na wypłatę wprowadzonych przez rząd od 1 września 2019 r. podwyżek dla nauczycieli otrzymaliśmy jedynie 12 milionów złotych, wobec 23 milionów, które musimy na ten cel wydatkować. Zważywszy, że wprowadzanym zmianom nie towarzyszy jakikolwiek system rekompensat dla samorządów, rząd zmusza nas do ograniczenia części wydatków, co pozwoli zbilansować rosnące koszty, w tym związane z edukacją (wydatki na oświatę wzrosną w przyszłym roku o około 100 milionów złotych). Pamiętać należy, że w ciągu ostatnich lat musieliśmy też wydać dziesiątki milionów złotych na wdrażanie niezwykle kosztownej „reformy” oświaty.

Priorytetem obecnych władz naszego miasta, moim, jako Zastępcy Prezydenta, a nade wszystko Poznaniaka, jest rozwój oświaty, dlatego od lat inwestujemy w budowę nowych i rozbudowę istniejących placówek oświatowych, remonty i modernizacje. Tylko w latach 2015-2021 wydamy na to łącznie ponad 280 milionów złotych. Wysoki poziom inwestycji oświatowych jest i będzie naszym priorytetem. Staramy się również rozszerzać ofertę edukacyjną, jednak zostaliśmy zmuszeni do rezygnacji z części zajęć dodatkowych na skutek polityki obecnego rządu względem samorządów, a szczególnie względem dużych miast.

Chcemy, by placówki oświatowe rozszerzały swoją statutową ofertę edukacyjną o zajęcia uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży. Różnorodność tej oferty zależy w głównej mierze od inicjatywy i aktywności dyrektorów i nauczycieli. Sytuacja finansowa zmusza nas jednak do ograniczenia puli środków na wydatki bieżące, a w tym zajęcia dodatkowe. Na niezmienionym poziomie pozostaną natomiast środki na zajęcia dodatkowe, które placówki mogą uzyskać w drodze konkursu, w którym wspieramy najciekawsze projekty. Podkreślam raz jeszcze, że zmniejszenie środków na zajęcia dodatkowe w poznańskich placówkach oświatowych związane jest ze skutkami reform ustroju szkolnego oraz koniecznością sfinansowania podwyżek dla nauczycieli.

Z poważaniem

Mariusz Wiśniewski