Poznańscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Jeżyc — chodzi m.in. o teren, na którym ma powstać nowe osiedle. Plan ochroni znajdujące się tam zabytki i zieleń.

Projekt planu chroni wszystkie budynki zabytkowe i obszary cenne kulturowo. Ustala ochronę konserwatorską dla układu ulic, zapewnia zachowanie fragmentów zwartej, pierzejowej zabudowy mieszkalnej ulic Dąbrowskiego, Kościelnej i św. Wawrzyńca oraz jej uzupełnienie domami, których gabaryty i wysokość odpowiadają istniejącej zabudowie. Dopuszcza przebudowy, ale pod warunkiem utrzymania artykulacji elewacji budynków, formy dachu i detali architektonicznych.

Zawarte w planie ustalenia regulują też kwestie krajobrazowe: od kubatury zabudowy po drobne elementy, takie jak urządzenia reklamowe, szyldy, tablice lokalizacyjne, słupy ogłoszeniowe, ogrodzenia.

Plan określa maksymalną powierzchnię i intensywność zabudowy działek budowlanych, maksymalną wysokość budynków i minimalną powierzchnię biologicznie czynną. Wyznacza również drogi publiczne oraz wewnętrzne, tereny zieleni czy infrastruktury technicznej.

W dokumencie zadbano też o środowisko: ustalono m.in. zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych oraz zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Obowiązkowo zachowany będzie obsadzony krzewami teren przed kościołem, na wysokości ul. Kościelnej nr 3. Zadbano też o obowiązek ochrony drzew — jeśli będą one kolidowały z planowaną infrastrukturą lub zabudową, będzie trzeba je przesadzić lub nasadzić nowe.

W dokumencie przyjęto wymóg lokalizacji ścieżek i pasów rowerowych i wykorzystanie istniejącego potencjału komunikacji zbiorowej (tramwaj, autobus oraz docelowo kolej). Ruch samochodowy ma zostać uspokojony, a priorytetem będzie zbiorowy transport publiczny w ulicach H. Dąbrowskiego i Kościelnej. Ograniczono liczbę miejsc postojowych na terenie zieleni, za to ustalono możliwość parkowania na parkingach podziemnych pod budynkami.

Nowe Jeżyce to obszar wyznaczony ulicami Świętego Wawrzyńca, Kościelną, J. H. Dąbrowskiego oraz Żeromskiego. Plan powstał po konsultacjach społecznych.