Wyłoniono wykonawcę koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego ZOO. Powstanie takiego obiektu pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na podstawie odpady pochodzące z działalności ogrodu zoologicznego.

Miasto Poznań zawarło umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego ZOO w Poznaniu. Będzie ona realizowana przez firmę BIOWATT S.A. we współpracy z Oddziałem Miejskiego Energetyka, który ze strony Miasta będzie sprawował nadzór merytoryczny nad wykonaniem dokumentacji.

Docelowo biogazownia o mocy co najmniej 250 kW ma zostać wykonana w standardzie obiegu zamkniętego, wykorzystując substraty pochodzące z terenu ogrodu zoologicznego, tj. odchody zwierzęce i roślinne.

Całość odpadów zielonych oraz odchodów zwierzęcych byłaby poddawana procesowi fermentacji metanowej. Otrzymany biogaz, po odpowiednim oczyszczeniu, byłby wykorzystywany do napędzania silników gazowych. Powstała w ten sposób energia elektryczna zasilałaby obiekty znajdujące się na terenie ogrodu zoologicznego, a powstające w kogeneracji ciepło mogłoby zostać wykorzystane do ogrzewania budynku słoniarni i innych pawilonów — informują urzędnicy.

W poznańskim ZOO żyje obecnie niemal 2500 zwierząt, produkujących codziennie wiele ton bioodpadów.