Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców to jedna z form pomocy, jaką przewiduje nowa tarcza antykryzysowa. Jak z niej skorzystać i czy może być umorzona ? Wyjaśnia to radca prawny Kajetan Kujawiak. 

 

Mikroprzedsiębiorcy mają możliwość uzyskania pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności wysokości do 5000 zł. Co istotne, przy spełnieniu określonych niżej warunków, pożyczka ta może zostać umorzona i nie będzie konieczny jej zwrot.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze przesłanki uzyskania pożyczki oraz jej późniejszego umorzenia.

1. Przesłanki uzyskania pożyczki:
a. posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, tj. w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnianie łącznie następujących warunków:
– zatrudnianie średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz – roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy
aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
b. prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r.

Wobec usunięcia wymogu utrzymania zatrudnienia z dotychczasowego brzmienia przepisów o pożyczce (art. 15zzd tzw. tarczy antykryzysowej) przyjmuje się, iż pożyczkę mogą otrzymać również mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, a więc m.in. samozatrudnieni.

2. Kwota pożyczki – do 5 000 zł.
3. Cel, na który udzielana jest pożyczka: pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Warunki umorzenia pożyczki
– złożenie wniosku,
– zachowanie terminu na złożenie wniosku: 14 dni następujących po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki,
– we wniosku o umorzenie należy złożyć zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki (w poprzednim brzmieniu przepisów istniał wymóg
zachowania zatrudnienia przez ten okres – obecnie jednak wymagane jest wyłącznie dalsze prowadzenie działalności gospodarczej).

Jeśli pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie (lub złoży go po terminie) – ma obowiązek spłaty pożyczki wraz z odsetkami w wysokości według harmonogramu ustalonego przez Powiatowy Urząd Pracy. Odsetki w takim przypadku wynoszą 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

5. Gdzie złożyć wniosek? Jakie są załączniki do wniosku?

A. przez Internet (wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany): https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu

B. drogą tradycyjną – do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Powiatowego Urzędu Pracy; wzory wniosków są dostępne na stronach Internetowych powiatowych urzędów pracy, np.  https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Do wypełnionego formularza wniosku należy dołączyć:
– podpisaną umowę pożyczki według wzoru,
– formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.