Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wygasił mandat poznańskiego radnego Bartłomieja Ignaszewskiego. Radny zawarł umowę z miejską spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie. Ignaszewski przekonywał, że umowa nie doszła do skutku.

Wojewoda poinformował, że postępowanie wyjaśniające wykazało, że radny prowadząc działalność gospodarczą zawarł 1 stycznia 2021 r. umowę ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie czym, zdaniem wojewody, naruszył ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.

W tych okolicznościach, w dniu 24 sierpnia br., wojewoda wielkopolski wezwał Radę Miasta Poznania, do podjęcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego, pod rygorem wydania zarządzenia zastępczego – przypomina rzecznik wojewody wielkopolskiego

Rada miasta nie wygasiła mandatu Ignaszewskiego dlatego  wojewoda wielkopolski wydał zarządzanie zastępcze wygaszające mandat radnemu. Od zarządzenia zastępczego wojewody przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Sam radny nie przyznaje się, do jakiejkolwiek winy i zapewnia, że umowa z PIM-em była jedną z wielu umów zawartych przez jego firmę a gdy zdał sobie sprawę z konfliktu interesów, umowę uznano za nieważną, zanim zaczęła funkcjonować. Ignaszewski nie zarobił też na umowie z PIM żadnych pieniędzy. Jeśli nie odwoła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, straci mandat radnego.