Miasto wynajęło Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu budynek po Starej Papierni przy ul. Szyperskiej. W tej sprawie Rektor UAP prof. Wojciech Hora podpisał umowę z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych. 

Władze uczelni planują, że w przyszłości powstanie tu unikalne w Polsce, Uczelniane Centrum Cyfrowe, gdzie studenci a także pracownicy UAP będą mogli realizować swoje projekty badawcze ze szczególnym uwzględnieniem prototypowania przy użyciu narzędzi cyfrowych.

„Tam będą działy się realizacje programów naukowo – badawczych, tam będą się realizowały programy współpracy z przemysłem i różnego rodzaju działania projektowo badawcze, które Uczelnia wraz z przemysłem będzie realizowała” – mówi prof. Wojciech Hora, Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

fot. materiały prasowe

W budynkach po Starej Papierni działać ma także min. Centrum Aktywności Artystycznej. W ramach CAA dla poznaniaków przygotowane zostaną cykle warsztatów, spotkań i kursów realizujących różne rodzaju aktywności artystyczne i budujących kulturę w mieście.

„Mam nadzieję, że dzięki współpracy Miasta z Uniwersytetem Artystycznym Stara Papiernia dostanie drugie życie i uda się stworzyć w niej nową, otwartą dla mieszkańców przestrzeń, w której będą miały szansę zaistnieć ciekawe i nowatorskie projekty kulturalne, artystyczne i badawcze.” – mówi Zastępca Prezydenta Poznania, Jędrzej Solarski.

Stara Papiernia w rękach UAP

Budynek po Starej Papierni, który Miasto wynajęło UAP, to ponad 2300 m2 powierzchni użytkowej. Żeby można było zacząć tam działać kulturalnie trzeba przeprowadzić remont i zaadaptować obiekt na potrzeby działań badawczo- rozwojowych i artystycznych. Uczelnia dysponuje już wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania, decyzją o warunkach zabudowy, która określa zakres przyszłych działań inwestycyjnych na tym terenie.

fot. materiały prasowe

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zmierza ubiegać się o środki finansowe na przeprowadzenie inwestycji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Projekt Uniwersytetu Artystycznego obejmujący przebudowę i wyposażenie budynków po Starej Papierni został w 2019 r. wpisany do kontraktu terytorialnego. Uzyskał pozytywną opinię z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).  Kwota dofinasowania o którą stara się Uczelnia wynosi ponad 30 mln zł.

Uczelnia złożyła także na ręce Prezydenta Miasta Poznania, wniosek o przekazanie na własność terenu po Starej Papierni.